Marci Shore

Krasnogruda, (podlaskie) 22.07.2013. Fundacja Pogranicze i Oúrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodÛw w Sejnach Kawiarnia- ÑPiosenka o Porcelanieî w Krasnogrudzie. Spotkanie autorskie z Marci Shore , profesor Wydzia≥u Historii Uniwersytetu Yale, historyczkπ Europy årodkowo-Wschodniej. Obecnie prowadzi badania na temat filozoficznych ürÛde≥ zaangaøowania politycznego w Europie årodkowej. (ar/obm) PAP/Artur Reszko
Yale University, USA

Marci Shore is a well known associate Professor of history at Yale University and a writer. She researches totalitarianism and post-totalitarian societies. Central and Eastern Europe is the territory that Marci devotes her working time most. Ukrainian Maidan is among historian’s scientific interests as well.